Кирил Алфабеси Кулланмак.

Йазы ве харфлер садедже бирер семболдюр. Сеси танымларлар. Долайысыйла сесин каршылыгыны верен хер тюрлю алфабе иле дердинизи анлатабилирсиниз.